HUR MYCKET SKA VI BYGGA UPP?

Ofta, speciellt hos överviktiga patienter, bygger vi upp under huvudet med kuddar, lakan eller med vad som finns till hands. Som regel gör vi det för att få bättre intubationsmöjligheter. Vi tänker inte på att när vi bygger upp under huvudet så optimerar vi också patientens egna mekaniska förutsättningar för att hålla fri luftväg. 

Dvs inte bara blir det lättare att intubera patienten utan det blir också lättare för patienten att hålla fri luftväg spontant och det blir lättare att bagga patienten. Flera studier har visat hur en ´head elevation´ på 5-10cm reducerar luftvagens tendens att kollapsa. En studie som nyligen publicerats försöker bestämma den optimala höjden under huvudet .
 
Studien
Tjugo friska patienter sederades med propofol till djup sedation men med bevarad egen andning. Därefter mättes flöde och resistans i luftvägen efter att ha byggt upp under huvudet 3,6 eller 9 centimeter. Man gör dessa mätningar under varierande tryck. Resultatet ses i diagrammet nedan.
 

 

 
 
 
 
 
Vi ser att positivt tryck i sig ‘splintar’ upp luftvägen så att luftflödena blir högre med stigande tryck. Det känner vi till. Positiva luftvägstryck (PEEP) håller luftvägen öppen.
 
Därefter ser vi att reducerade tryck gör luftvägen mer och mer benägen att kollapsa. Då vi inte bygger upp under huvudet (röd linje) sker detta vid circa -2 cmH20. Men då vi bygger upp under huvudet (svart, grön och blå linje) kollapsar luftvägen senare och för varje givet tryck kommer luftflödet att vara store. Mest öppning fås enligt diagrammet vid 3 till 6 cm under huvudet.
 
Ytterliggare uppbyggning kommer att resultera I minskade flöden igen. Förmodligen på grund av överflexion av nacken. En annan viktig poäng med studien är att detta bara funkar om vi samtidigt fixerar käken med ´chin lift´eller ´jaw thrust´.
 
Vad betyder detta?
Att vi kan förbättra luftvägen genom att bygga upp under huvudet circa 6 centimeter. Detta underlättar inte bara intubation utan kommer även att göra det lättare att hålla luftvägen öppen.
 
 
/ It’s Roids
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *