OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

Huvudskador, infektioner och annan patologi kan resultera i högt intracerebralt tryck (ICP, här definierat som >20mmHg). Högt ICP kan i sin tur resultera i ischemiska hjärnskador och herniering. Intrakraniell tryckstegring diagnosticeras med intrakraniella tryckmätare, MR eller CT. Det är inte oproblematiskt. 

Intrakraniell tryckmätning är en invasiv metod som utförs av specialister som inte finns på de flesta sjukhus. Att det är invasivt innebär i sig en hel hög med komplikationer. CT tar tid, finns inte överallt och är en inte speciellt bra metod för att upptäcka höga ICP. MR är bättre, men är dyrt och finns definitivt inte på alla sjukhus. Ingen av ovanstående metoder är tillgängliga prehospitalt eller på akutrummet.

Okulärt ultraljud för att detektera högt ICP kan kanske komplettera ovanstående metoder.

Hur det fungerar
Man mäter  diametern på synnerven. Synnervens diameter beror nämligen delvis på det intrakraniella trycket.Nervus opticus är en del av det centrala nervsystemet och omges av cerebrospinalvätska som i sin tur omges av hjärnhinnorna. Ökat intracerebralt tryck fortplantar sig ut i cerebrospinalvätskan runt nerven som ‘blåser’ upp hjärnhinnorna. Nervens diameter kommer att öka. Med ultraljud kan man mäta diametern och därmed upptäcka ökat intracerebralt tryck.

Tekniken är enkel. Patienten ligger ner. Proben placeras på ögat och justeras så att nervus opticus inträde i glaskroppen visualiseras. Med ultraljudsapparatens mätverktyg mäts nervens diameter 3mm bakom glaskroppen. Det är viktigt att proben placeras så att den inte trycker på ögat och därmed riskerar att påverka nervens diameter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man mäter diametern på båda ögonens synnerver och beräknar ett medelvärde och kallar det ONSD (Optic Nerve Sheath Diameter). En klinisk misstanke och en medeldiameter över cirka 5 mm tolkas som intrakraniell tryckstegring.

Fungerar det?
Det verkar så. Jag fann en mindre studie som jämförde ONSD med CT. Man mätte ONSD på patienter innan dom skickades till CT. ONSD visade sig vara 100% specifik och 86% sensitiv för högt ICP som senare upptäcktes på CT.

Det finns också en reviewartikel som samlar studier där det finns data på ONSD och från intrakraniell tryckmätning.  Specificiteten för högt ICP verifierat med tryckmätare var där 85% och sensitiviteten var 90%.

Och slutligen en studie som fokuserar på traumatiska hjärnskador.

En oklarhet är var cut+off ska ligga. Studierna  använder olika tröskel-ONSD innan man definierar en ONSD som patologiskt. Den sistnämnda studien fann att patienterna utan tryckstegring hade ONSD på i genomsnitt 5,6mm medan gruppen med ICP > 20mmHg gruppen hade ONSD som i genomsnitt var 7mm.

Klinisk konsekvens: Vi vill kunna identifiera patienter med höga intrakraniellt tryck så tidigt som möjligt.  Okulärt ultraljud ser ut att kunna hjälpa oss identifiera patienter med högt intrakraniellt tryck på grund av trauma, infektion eller annan orsak redan prehospitalt eller i akutrummet. 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.